Đăng ký người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

 

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ

 • Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Hồ sơ bao gồm:
STT Tên tài liệu Loại Số lượng
1 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

(Người ký Thông báo phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu).

Bản chính 01
2 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới. Bản sao có chứng thực 01
3
 • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc:

 • Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật chỉ làm thay đổi nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
Bản chính 01
4
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc:

 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật chỉ làm thay đổi nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
Bản chính hoặc Bản sao có chứng thực 01
5 Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký (trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện hồ sơ). Bản chính 01
6 Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký (trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện hồ sơ). Bản sao có chứng thực 01
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý 1:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân được quy định tại Khoản 16, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể là một trong các giấy tờ sau:
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Trường hợp người ký Thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. BƯỚC 2: NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ

2.1. Cách thức nộp hồ sơ:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là người nộp hồ sơ) thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo một trong các phương thức sau đây:

a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

2.2. Trình tự thực hiện:

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1của bài viết này và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên sẽ hướng dẫn sửa, đổi bổ sung hồ sơ.
 • Nhận kết quả: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy biên nhận, người nộp hồ sơ mang theo Giấy biên nhận và giấy tờ pháp lý cá nhân đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện để nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

 • Nộp hồ sơ:
  • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy biên nhận, trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi mail Thông báo hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Nhận kết quả: Sau khi nhận được Thông báo hồ sơ hợp lệ, người nộp hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc mang Giấy biên nhận và giấy tờ pháp lý cá nhân đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Nộp hồ sơ:
  • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy biên nhận, trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi mail Thông báo hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Nhận kết quả: Sau khi nhận được Thông báo hồ sơ hợp lệ, người nộp hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc mang Giấy biên nhận và giấy tờ pháp lý cá nhân đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

B. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

C. PHÍ, LỆ PHÍ

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

 • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/hồ sơ.
 • Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

100.000 đồng/hồ sơ.

Website www.thutucphaply.org là chuyên trang cung cấp các biểu mẫu, văn bản, thủ tục của công ty luật PL&Partners.

YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để được tư vấn: